Prohlášení o ochraně dat

Preambule

Všechen obsah této webové stránky je majetkem ACD Gruppe a je autorsky právně chráněn. Použití textu a obsahů databází (například tisková zveřejnění, sběr dat a podobné) z této webové stránky je povoleno když:

1. Dokumenty zůstanou nezměněny jako

2. použití výhradně pro informační, ne komerční a osobní potřebu a použité dokumenty nebudou rozšiřovány na síťovém počítači, nebo webových stránkách, třetími osobami vystaveny, nebo kopírovány, ani v jiných médiích rozšiřovány a

3. na všech kopiích se zobrazí autorská právní známka a tyto podmínky použití.

Mimo tohoto povolení použití, je využití výslovně zakázáno. Porušení bude civilně trestně právně stíháno.

Toto povolení použití neobsahuje právo, design a layout této webové stránky, nebo jiné webové stránky používat, které patří některé z firem ACD Gruppe nebo je jimi provozována. Také jednotlivé prvky této webové stránky jsou autorsky resp. právně chráněny známkou a nesmí se mimo výše jmenovaný rámec pod 1-3 ani kopírovat, celkově, nebo po částech napodobovat. To obzvlášť platí pro známky Marken, Logos, Grafiken, zvukové a obrazové součásti, které jsou na webové stránce používány

Ručení
Informace obsažené na této webové stránce byly předem zkontrolovány na jejich správnost. ACD Elektronik GmbH ale nemůže převzít zodpovědnost za to, že informace odpovídají uživatelovu požadovaném účelu. Dokumenty obsažené na této webové stránce jsou dány k dispozici bez jakýchkoliv záruk. To platí rovněž pro software daný k dispozici na této webové stránce. Přístup k webové stránce a použití tam nabízených dokumentů, je na vlastní riziko uživatele.
Dokumenty a s nimi spojené grafiky, které se na této webové stránce zveřejňují, mohou obsahovat technické, nebo typografické chyby. ACD Elektronik GmbH zde nepřebírá žádnou záruku a vyhrazuje si právo, provádět kdykoliv změny.

Značení: známky (znaky), tituly, loga
Všechny na této webové stránce vyjmenované názvy produktů, jsou znaky ACD Gruppe resp. jejích dodavatelů licencí, je jedno jestli jsou zvlášť označeny symbolem ® nebo ne. Třetím je zakázáno použití firemních hesel ACD, ACD Antriebstechnik, ACD Automation, ACD Computertechnik, ACD Datentechnik, ACD Elektronik, ACD Systemtechnik, ACD Gruppe a firemního loga.

Otázky a odpovědi
Otázky a odpovědi, které budou směrovány na ACD Elektronik GmbH k této webové stránce, jsou kdykoliv vítány. Pokud uživatelé této webové stránky odpoví spolu s informacemi, otázkami, komentáři nebo návrhy, nemohou tyto informace být považovány jako důvěrné. ACD Elektronik GmbH si doslovně vyhrazuje právo, takové informace případně anonymně používat dále nebo předat dál.

Prohlášení o ochraně dat

Ochrana dat
Provozovatelé těchto stránek berou ochranu svých osobních dat velice vážně. My zacházíme s jejich daty ve vztahu na osoby jako důvěrné odpovídající zákonným předpisům ochrany dat, jakož i tohoto prohlášení o ochraně dat. Používání naší webové stránky je zpravidla možné bez zadání dat vztažených na osoby. Pokud na našich stránkách jsou uvedena data ve vztahu na osoby (například jméno, adresa nebo E-Mail-Adresy), tak to probíhá, pokud možno, vždy na základu dobrovolnosti. Tato data nebudou bez vašeho výslovného souhlasu předána třetím.
Upozorňujeme na to, že přenos dat na internetu (například při komunikaci přes E-Mail) může vykazovat bezpečnostní mezery. Ochrana dat bez mezer před dostupnosti třetím zde není možná.

Kariérní oblast a hledání nové pracovní pozice
V současné době se může při hledání vlastní kariéry a nových pracovní příležitostí využít nejen elektronické formy komunikace ale i již zavedených poštovních služeb. Uchazečem zaslané osobní údaje (kontaktní data, motivační dopis, strukturovaný životopis, vysvědčení, podklady o nejvyšším dosaženém vzdělání atd.) budou vyhodnoceny a následně zpracovány za účelem možnosti přijetí kandidáta do zaměstnaneckého poměru.

Zpracování textu je platné pro elektronickou verzi.

V případě uzavření dohody o budoucím pracovním poměru mezi zaměstnavatelem a uchazečem, budou zprostředkované podklady podstoupeny pro účely dalšího využití a bude s nimi zacházeno dle znění platných právních předpisů.

Pokud nebude mezi zaměstanavatelem a s uchazečem uzavřena žádná písemná dohoda, budou zaslaná data šest měsíců po oznámení negativního výsledku řízení automaticky smazána nebo budou uchazeči jeho podklady poslány zpětně na uvedenou domovskou adresu, za předpokladu, že nebudou stát v cestě žádné další důvody si obdržená data uchovat pro další zpracování.

Právní dokumenty pro výběr a zpracování dat jsou platné dle článku 6 odstavce 1 DSGVO.

Cookies
Internetové stránky částečně používají tak zvané Cookies. Cookies nezpůsobí na vašem počítači žádné škody a neobsahují žádné viry. Cookies slouží k tomu, aby naše nabídka byla uživatelsky přátelská, efektivnější a jistější. Cookies jsou malé textové databáze, které se odloží na váš počítač a které váš Browser uloží.
Nejvíce námi používané Cookies jsou tak zvané „Session-Cookies“. Ty budou po vaší návštěvě automaticky smazány. Ostatní Cookies zůstanou na vašem konečném přístroji uloženy, než tyto vymažete. Tyto Cookies nám umožňují, znovu poznat váš Browser při další návštěvě.
Můžete svůj Browser nastavit tak, abyste byli informování o nasazení Cookies a Cookies povolit pouze v jednotlivých případech, příjem Cookies pro určité případy, nebo je obecně vyloučit, jakož i automatické mazání Cookies aktivovat při ukončení na Browser. Při deaktivaci Cookies může být funkčnost této webové stránky omezena.

Server-Log-Files
Provider stránek vyzvedává a ukládá automaticky informace do tak zvaných Server-Log Files, které váš Browser automaticky zprostředkovává na náš.
To jsou:

 • Browser typ a Browser verze
 • Použitý provozní systém
 • Referrer URL
 • Host jméno připojovaného počítače
 • Hodinový čas a dotaz serveru
 • Tato data nejsou přiřaditelná určitým osobám. Sloučení těchto dat s jinými datovými zdroji se neprovede. Vyhrazujeme si, tato data dodatečně kontrolovat, když nám vejdou ve známost konkrétní záchytné body, pro protiprávní používání.

  Kontaktní formulář
  Když k nám zašlete přes kontaktní formulář dotaz, bude váš dotaz z dotazníkového formuláře, včetně tam udaných kontaktních dat, za účelem zpracování poptávky a pro případ dodatečných dotazů nás uložen. Tato data nedáme bez vašeho svolení dál.

  Newsletter data
  Pokud chcete stahovat Newsletter, nabízený na naší webové stránce, potřebujeme od vás E-Mail-Adresu a informace, které nám umožní překontrolování, že jste majitelem udané E-Mail-Adresy a že souhlasíte s příjmem News letteru. Další data nebudou požadována. Tato data použijeme výhradně pro zasílání požadovaných informací a nepředáme je třetím dále. Pro náš Newsletter, budou vaše udaná data předána dál, na Newsletter Software CleverReach®, k technickému zasílání.
  Udělené svolení k uložení dat, E-Mail-Adresy jakož i jejich použití k zasílání Newsletteru můžete kdykoliv odvolat: https://www.acd-gruppe.de/pressezentrum/newsletter/ (Stažená data jsou k dispozici pouze v německém jazyce).

  RMA
  RMA je webový portál, který vám umožní transparentně zpracovat vámi poskytnuté údaje. Veškeré poskytnuté informace budou uchovávány a zpracovávány výlučně jako součást zpracování vašich údajů.

  Google Analytics
  Tato webová stránka využívá funkce webové analytické služby Google Analytics. Nabízející je Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.
  Google Analytics používá tak zvané „Cookies“. To jsou textové databáze, které se ukládají na vašem počítači a které umožňují analýzu používání webové stránky skrz ně. Pomocí od Cookies vytvořených informací o vašem používání této webové stránky, budou zpravidla do serveru od Google v USA přeneseny a tam uloženy.

  Browser Plugin
  Ukládání Cookies skrz odpovídající nastavení vašeho Browser-Software lze zabránit; ale upozorňujeme vás na to, že v takovém případě případně všechny funkce této webové stránky, nebudete moci zcela využít. Vy můžete navíc stáhnutí skrz Cookie vytvořená a pro vaše využití webové stránky vztažená data (včetně vaší IP-Adresy) na Google, jakož i zpracování těchto dat skrz Google zabránit, když níže následující Link dostupný Browser-Plugin stáhnete a nainstalujete: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

  Námitka proti snímání dat
  Vy můžete zabránit stahování dat skrz Google Analytics, když kliknete na následující Link. Bude nasazen Opt-Out-Cookie, který sbírání vašich dat při budoucích návštěvách této webové stránky zabrání: Google Analytics se deaktivuje
  Více informací k zacházení s uživatelskými daty u Google Analytics najdete v prohlášení o ochraně dat od Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=cs

  Zpracování zakázkových dat
  My máme s Googlem uzavřenu smlouvu ke zpracování zakázkových dat a úplně provádíme přísná zadání německých úřadů pro ochranu dat při využívání Google Analytics.

  Demografické charakteristické příznaky u Google Analytics
  Tato webová stránka využívá funkci “demografické charakteristické znaky” od Google Analytics. Tím se mohou vytvořit zprávy, které vypovídají o stáří, pohlaví a zájmech návštěvníka stránek. Tato data pocházejí z reklam, vztažených na zájmy od Google, jakož i z navštívených dat od třetích nabízejících. Tato data se nemohou přiřadit k žádné určité osobě. Vy můžete tuto funkci kdykoliv přes nastavení ukazování ve vašem Google-Konto deaktivovat, nebo snímání vašich dat skrz Google Analytics jako v bodu “námitka proti snímání dat „Widerspruch gegen Datenerfassung” celkově zapovědět.

  Matomo
  Tato webová stránka používá Open Source Web analyza službu Matomo. Matomo používá tak zvaná „Cookies“. To jsou textové databáze, které na vašem počítači budou uloženy a umožní analýzu používání webové stránky skrz ně. K tomu se skrz Cookie vytvořené informace přes použití této webové stránky uloží na našem serveru. IP-Adresa se před uložením anonymizuje. Pomocí Cookies vytvořené informace o používání této webové stránky, se nebudou předávat třetím. Vy můžete zabránit ukládání Cookies odpovídajícím nastavením vašeho Browser-Software; my vás ale upozorňujeme na to, že v tomto případě případně nebudete moci využívat všechny funkce této webové stránky úplně.

  Když nebudete souhlasit s ukládáním a užíváním vašich dat, můžete ukládání a užívání dat deaktivovat: https://stats.acd-gruppe.de/index.php?module=CoreAdminHome&action=optOut&language=de
  V tom případě bude uložen do vašeho Browseru Opt-Out-Cookie, který zabrání, aby Matomo ukládal uživatelská data. Když vaše Cookies smažete, má to za následek, že bude také Matomo Opt-Out-Cookie smazáno. Opt-Out se musí při obnovené návštěvě naší stránky znovu aktivovat.

  Facebook
  Facebook společnosti ACD je založen na technické platformě a služby facebooku jsou zajišťovány společností Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland. Nabízené funkce (např. komentáře, názory, hodnocení) využíváte na vaši vlastní zodpovědnost. Alternativně se můžete odvolávat na prezentaci nabízených služeb na našich webových stránkách https://www.acd-gruppe.de.

  V případě návštěvy našich facebookových stránek budou informace o každém uživateli automaticky registrovány. Jaká data na facebooku budou ukládána, nám není známo. Tyto informace budou shromažďovány nezávisle na tom, zda máte či nemáte založen facebookový účet, nebo zda jste si k určitému časovému úseku facebookové stránky pouze prohlíželi. Bližší informace k této problematice získáte na odkaze: https://www.facebook.com/about/privacy/update?ref=old_policy.

  Po přihlášení na naše facebookové stránky budeme z Vašeho zařízení registrovat Vaši IP adresu. Po tomto načtení bude IP adresa registrována pod anonymním účtem (u „německých IP adres) a po 90 dnech bude vymazána. Facebook si ukládá informace o koncovém zařízení uživatele (např. v rámci funkce „přihlašovací zpráva“); případně je facebook schopen přiřadit IP adresy k jednotlivým registrovaným uživatelům. Pokud budete již přihlášeni jako uživatel či uživatelka, uvidíte na svém koncovém zařízení Cookie s Vaším facebookovým kódem. Tím facebook zaregistruje, že jste naše stránky navštívili a posléze také shrne, jakým způsobem jste stránky využili. Skrz webové stránky je propojen tzv. Facebook-Buttons, který monitoruje Vaši návštěvu na webových stránkách a přiřadí Vám nový facebookový profil. Na základě těchto získaných dat Vám můžeme později individuálně zasílat informace o firmě či nový propagační materiál. Více k tomuto tématu naleznete na odkaze: https://www.facebook.com/policies/cookies/.

  Pokud byste tuto službu nechtěli využívat, bude možné se z facebooku odhlásit, případně deaktivovat funkci „zůstat přihlášen“ a na vašem IT zařízení smazat Cookies, Váš Browser ukončit a nově se přihlásit do systému. Následně můžete využívat našich facebookových stránek, aniž by Váš facebookový profil byl u nás registrován.

  Na základě platného právního ustanovení naleznete informace o zpracovávání osobních dat na platném odkaze: https://www.facebook.com/about/privacy/update?ref=old_policy.
  Zde naleznete také informace o přenosu do zemí mimo Evropskou unii.

  Získaná data budou použity za účelem získání statistických informací o způsobu využívání našich facebookových stránek (facebook Insights). Bližší informace k tomuto tématu naleznete na odkaze: https://de-de.facebook.com/help/pages/insights.

  Statistické informace obdržíme anonymně a proto vycházíme z toho, že se při zpracovávání těchto dat nejedná o ohrožení ochrany osobních dat, které spadá pod DSGVO. My instalujeme facebook Insights na základě článku 6 odstavce 1 Strany 1 DSGVO. Tímto opatřením bychom rádi zabezpečili a optimalizovali naše facebookové stránky. K ostatním službám: rádi bychom ze získaných dat později vyhodnocovali parametry, které nás v souvislosti s návštěvností našich facebookových stránek zajímají. Tyto zájmy jsou striktně dány platnými předpisy, kterými se řídíme.

  Přesné změní platných právních předpisů (právo na zveřejnění informací, oprava dat, přenos nebo mazání Vašich příspěků atd.) na naleznete na odkaze: https://www.facebook.com/about/privacy/update?ref=old_policy.

  Facebook-Plugins (Like-Button)
  Na našich stránkách jsou integrovány Pluginy sociální sítě Facebooku, nabízející je Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Facebook-Pluginy vás poznají na Facebook-Logo nebo na „Like-Button“ („líbí se mi“) na naší stránce. Přehled o Facebook-Plugins najdete zde: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.
  Když navštívíte naše stránky, bude přes Plugin vytvořeno přímé spojení mezi vaším Browserem a Facebook-Serverem. Facebook tímto obdrží informaci, že jste navštívili s vaší IP-Adresou naši stránku. Když kliknete na Facebook „Like-Button“ když jste zalogováni na svém Facebook-Accountu můžete obsahy našich stránek na vašem
  Facebook-Profilu propojit. Tím může Facebook návštěvu naší stránky přiřadit k vašemu uživatelskému kontu. Upozorňujeme na to, že my jako nabízející stránek neobdržíme žádné vědomosti o obsahu předaných dat, jakož i o jejich využití Facebookem. Další informace k tomuto najdete v prohlášení o ochraně dat od Facebooku pod https://de-de.facebook.com/policy.php.
  Když si nepřejete, aby Facebook mohl přiřadit návštěvu našich stránek k vašemu Facebook-uživatelskému kontu, vypněte se prosím z vašeho Facebook-uživatelského konta.

  Twitter
  S našimi stránkami jsou svázány funkce služby Twitter. Tyto služby jsou nabízeny od Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Skrz používáním Twitteru a funkce „Re-Tweet“, se propojí vámi navštívené webové stránky s vaším Twitter-Accountem a je oznámen ostatním uživatelům. Při tom se také data přenesou na Twitter. My upozorňujeme na to, že my jako nabízející stránek nedostaneme žádné znalosti z obsahu zprostředkovaných dat, jakož i o jejich využití skrz Twitter. Další informace k tomuto najdete v prohlášení o ochraně dat od Twitteru níže https://twitter.com/privacy.
  Vaše nastavení ochrany dat u Twitteru můžete změnit v nastavení konta pod: https://twitter.com/account/setting.

  Google+
  Naše stránky používají funkce od Google+. Nabízejícím je Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.
  Stahování a převod informací: Pomocí Google+-spínací plochy můžete zveřejňovat informace celosvětově. Přes Google+-spínací plochu obdržíte vy a jiní uživatelé personalizované obsahy od Google a našich partnerů. Google ukládá jak informaci, že jste pro jeden obsah zadali +1, jako také informace o stránce, kterou jste prohlíželi při kliknutí na +1. Vaše +1 mohou jako odkazy být zaměřeny, společně s vaším profilovým jménem a vaší fotografií ve službách Google, jakož i třeba ve výsledcích hledání, nebo ve vašem Google-Profilu, nebo na jiných místech na webových stránkách a ukazování v internetu.
  Google zaznamenává informace o vašich +1-aktivitách, aby Google-služby pro vás a ostatní vylepšoval. Aby se mohla Google+-spínací plocha používat, potřebujete celosvětově viditelný, veřejný Google-Profil, který musí minimálně obsahovat pro profil zvolené jméno. Toto jméno bude použito ve všech Google-službách. V některých případech může toto jméno také nahradit jiné jméno, které jste použili při dělení obsahů přes vaše Google-Konto. Identita vašeho Google-Profilu může být uživatelům ukázána těm, kteří znají vaši E-Mail-Adresu nebo kteří disponují jinými identifikačními informacemi o vás.
  Použití a stahování informací: Vedle výše zmiňovaných účelů použití budou vámi poskytované informace používány dle platných Google-ustanovení o ochraně dat. Google možná zveřejní souhrn statistik o +1-aktivitách uživatelů resp. předá je na uživatele a partnery dál, jako třeba Publisher, inzerenti, nebo propojené webové stránky.

  LinkedIn
  Naše webová stránka používá funkce síťového systému LinkedIn. Nabízejícím je LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. Při každém stažení našich webových stránek, které obsahují funkce od LinkedIn, se vytvoří spojení se serverem od LinkedIn. LinkedIn bude informován, že jste navštívili naše internetové stránky se svou IP-Adresou. Když kliknete na „Recommend-Button“ od LinkedIn a jste zalogováni ve vašem Account u LinkedIn, je LinkedInu umožněno, vaši návštěvu na naší internetové stránce přiřadit k vám a vašemu uživatelskému kontu. Upozorňujeme vás na to, že my jako nabízející stránek nemáme žádné znalosti o obsahu zprostředkovaných dat, jakož ani o jejich využití skrz LinkedIn.
  Další informace k tomuto najdete v prohlášení o ochraně dat od LinkedIn níže: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

  XING
  Naše webová stránka používá funkce síťového systému XING. Nabízející je XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Deutschland. Při stahování jedné z našich stránek, která obsahuje funkce od XING, se vytvoří spojení na server od XING.K, uložení dat vztažených na osobu při tom dle našich znalostí nedochází. Obzvlášť se neukládají žádné IP-Adresy, nebo se nevyhodnocuje chování uživatele.
  Další informace k ochraně dat a XING Share-Button najdete na prohlášení o ochraně dat od XING níže: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection

  YouTube
  Naše webová stránka používá Plugin od Google provozované strany YouTube. Provozovatelem stránek je YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Když navštívíte některou z našich stránek vybavenou YouTube-Pluginem, bude vytvořeno spojení servery od YouTube. Přitom bude Youtube-Serveru sděleno, kterou z našich stránek jste navštívili.
  Když se do vašeho YouTube-Accountu zalogujete, umožníte YouTube, vaše serfovací chování přiřadit k vašemu osobnímu profilu. Tomu můžete zabránit, když se od vašeho YouTube-Account odlogujete.
  Další informace k zacházení s uživatelskými daty najdete na prohlášení o ochraně dat pod: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

  SSL-Zakódování
  Tato stránka užívá z důvodů bezpečnosti a k ochraně přenosu důvěrných obsahů, jako například poptávek, které posíláte na providera stránek, zakódování SSL. Zakódované spojení poznáte na tom, že se adresový cíl Browseru změní z „https://“ na „https://“ i na symbolu zámku na vašem řádku browseru.
  Když je SSL zakódování aktivováno, nemohou data, která si zprostředkováváte k nám již třetí číst.

  Právo na informace, mazání, zablokování
  Máte kdykoliv právo na bezplatnou informaci o vašich uložených datech vztažených na osoby, jejich původ, příjemce a účel zpracování dat, jakož i právo na opravení jejich původu, zablokování nebo jejich smazáni. K tomuto jakož i k dalším otázkám k tématu data vztažená na osoby, se můžete kdykoliv na v Impressum udané adrese na nás obrátit.

  Nesouhlas – reklamní maily
  Používání v rámci v povinnosti Impressum zveřejněných kontaktních dat pro zasílání ne výslovně požadovaných reklam a informačních materiálů se tímto vyjádří nesouhlas. Provozovatelé stránek si vyhrazují výslovně právní kroky v případě nevyžádaného odeslání reklamních informací, třeba prostřednictvím Spam-E-Mailů.

  Další informace
  Pokud by jste měli dotazy, které vám nedávají odpověď na vaši ochranu dat, nebo když si k některému bodu přejete hlubší informace, využijte prosím kontaktní formulář nebo se přímo obraťte na našeho pověřence na ochranu dat (datenschutz@acd-elektronik.de), aby jste se s námi přímo spojili.

  Adresáti této webové stránky
  Tato webová stránka ACD Gruppe směřuje výhradně na adresáty v oblasti Bundesrepublik Deutschland.

  Autorské právo
  Autorské právo této webové stránky, jakož i její obsah leží u ACD Gruppe. Všechna práva vyhrazena.

  3. Informace podle čl. 12 GDPR

  Stav: květen 2018

  Cookies Vám pomáhá zlepšit naše služby. Tím že používáte naše služby, souhlasíte s použitím Cookies. Další informace

  Cookie-banner nastavení Vám pomůže vylepšit zážitek ze surfování po našich webových stránkách. Pokud si na webových stránkách nebo v políčku cookie změny nastavení zaškrtnete „akceptovat“, pro systém to znamená, že s nastavenými podmínkami souhlasíte.

  Zavřít

  Zajištění kompletní zákaznické péče!
  Naše německá zákaznická podpora
  – informace přímo od výrobce – ozvěte se s jakýmkoli dotazem k našim výrobkům
  zajistíme rychlou odpověď každému uživateli.

  Neváhejte nás kontaktovat.
  volejte: +49 7392 708-488
  nebo pište na tuto emailovou adresu: support.technik@acd-elektronik.de